Razdoblje od 1960. do 1990. godine

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Vinkovci (DAGIT) osnovao je 11. rujna 1960. godine, dok su od II. svjetskog rata do tada, malobrojni građevinari, bili članovi DAGIT-a Hrvatske iz Zagreba. Društvo je osnovano za područje tadašnjeg kotara Vinkovci (Vinkovci, Vukovar, Županja) i te prve godine u njega je bilo učlanjeno 36 kolegica i kolega arhitektonske i građevinske struke. Inicijativa za osnivanjem samostalnog Društva potekla je od nekolicine inženjera i tehničara na čelu s Edom Šernigom, dipl. inž. arh. Izgradnjom zgrade Zavoda za unapređenje privrede kotara Vinkovci (današnja zgrada "Tehnoprojekta") osigurani su uvjeti za početak rada, a za to je zaslužan upravo taj Zavod, a nešto kasnije i građevinsko poduzeće "GRADITELJ" i vodoprivredno poduzeće "BIĐ-BOSUT".

U prvim godinama svog postojanja Društvo se posebno angažiralo na okupljanju članstva i to prvenstveno građevinske struke, a zatim i ostalih, koji su na bilo koji način bili vezani uz izgradnju. Prilično teški uvjeti rada u našem gradu i okolici, te velika fluktuacija naših stručnjaka, bili su razlog bili su razlog da se broj članova vrlo sporo povećavao. Djelatnost DAGIT-a u tim godinama odvijala se na stručnom i društvenom planu. Stručno osposobljavanje članova kroz stručne seminare, stručne ekskurzije i predavanja u organizaciji DAGITA-a iz Zagreba, vrlo se pozitivno odrazilo na kvaliteta našeg članstva u svakodnevnoj praksi. To se u prvom redu odnosi na sve češću primjenu novih građevinskih materijala, konstrukcija i postupaka pri izvođenju građevinskih radova, te projektiranju svih vrsta objekata. Bilo je to vrijeme poslije "privredne reforme", kada je počela vrlo živa investiciona izgradnja. Dakle, u navedenom razdoblju izgrađeni su novi Željeznički kolodvor sa predstavničinim trgom i vrlo velikom pratećom infrastrukturom, nova bolnica, tržnica, veliki mlin sa svim pratećim sadržajima (plodna skladišta, silosi, kotlovnica i dr.), trgovački centri, ambulante i pošte u okolnim naseljima, veliki zahvati u modernizaciji prometnica, zatim "Vinteks", "Dalekovod - Kovačnica", "Poljostroj", INA, "Dilj", Slavonka", razni veći pogoni "Graditelj"-a, "Vibrobeton", Pošta I i II, mnoge manje i veće škole i školski centri, te naročito intenzivna stambena izgradnja Nazorov blok I i III, Kolodvorski blok, Zagrebački blok, Radićev blok, veće individualno naselje Kanovci, te vrlo veliko naselje za organiziranu stambenu izgradnju Lapovci I, II i III, kao i više interpolimih većih stambenih zgrada na cijelom području grada. Glavni nositelj svih tih radova osim nadležnih institucija i ustanova, bio je "Graditelj", "Dilj", PIK Vinkovci, ŽTP, "Biđ-Bosut", te projektantski biroi "Tehnoprojekt" i "Graditelj", kao i Poduzeće za ceste, Metal, Vinkovački vodovod i kanalizacija i drugi.

Nakon blaže stagnacije u radu i razvoju DAGIT-a Vinkovci 6.4.1973.g. održana je godišnja skupština na kojoj je izabrano novo rukovodstvo, a Društvo se od tada zove "DAGIT" (Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara). Od tada pa sve do kraja ovog razdoblja dolazi do naglog povećanja broja članova. Jedan od razloga tome i povećanje broja kolega i kolegica, shodno izuzetno intenzivnoj građevinskoj aktivnosti, ali je vrlo bitan razlog i novi način rada i djelovanja Društva često se organiziraju posjete i upoznavanje s radom i proizvodnjom u građevinskim proizvodnim poduzećima "Vibrobeton", "Dilj", "Graditelj", "Spačva" i dr.

Nekoliko puta godišnje organiziraju se stručna predavanja, posjete većim gradilištima izvan Vinkovaca, prikazuju se filmovi domaće i strane proizvodnje o dostignućima u graditeljstvu.

Organizira se rasprava o prostornoj, stambeno-komunalnoj i građevinskoj djelatnosti i problemima koji nastaju u njihovoj primjeni - od projekta pa do završnih radova. Na radnim sastancima analiziraju se projekti za veće investicijske objekte u gradu, te se donose stručna mišljenja i prijedlozi. Izabrani delegati sudjeluju u mnogim institucijama i raznim odborima. koji su povezani s građevinskom djelatnošću. Od 1976. godine aktivnost Društva se još više proširuje stručnim ekskurzijama, naročito posjetima objektima u izgradnji ili već izgrađenim, na području Slavonije: nova škola u Ivankovu, rekonstrukcija željezničkih mostova preko Bosuta na županjskoj pruzi, preko Brižnice na brčanskoj pruzi, preko Drave u Osijeku, zatim gradilišta raznih cestovnih mostova koje grade vinkovačka poduzeća: cestovni most preko Dunava kod Bogojeva, gradilište cementare u Našicama, crpna stanica "Bosut" na Savi, Institut građevinarstva - ispostava Osijek itd.

Jednodnevne i višednevne stručne ekskurzije su vrlo atraktivne i vrlo dobro posjećene aktivnosti Društva. U organizaciji DAGIT-a iz Zagreba do 1975 g. dio članova Društva učestvovao je na nekim značajnijim stručnim ekskurzijama kao što su posjete izložbama građevinarstva u Münchenu, Londonu i Bologni, a vinkovački DAGIT je organizirao ekskurzije na hidroelektrane "Senj", "Jablanicu" i "Đerdap" te gradilište motela "Ljuhanj" i "Kunjevci".

Sa organizacijom stručnih ekskurzija nastavilo se tek 1976. godine posjetom Novom Sadu i Petrovaradinu, a zatim GZ "Industrogradnja" Zagreb. Rijeka prilikom izgradnje mosta kopno-Krk i tunela "Učka", Split uoči održavanja Mediteranskih igara, Đerdap I, Maribor, Skopje i Ohrid, Čakovec, Sarajevo uoči Zimskih olimpijskih igara, ekskurzija pod nazivom Slovenija-Istra-Lika. Višednevne stručne ekskurzije organizirane su u inozemstvo tek od 1985. godine posjetom Budimpešti i Pečuhu, a zatim slijede atraktivne i vrlo interesantne ekskurzije u Moskvu i Lenjingrad, Nizozemsku (Amsterdam i Roterdam), Egipat (Kairo i Aleksandriju). Takvom aktivnošću dolazilo je i do kontakata sa predstavnicima drugih srodnih društava, te se od tada redovito održavaju vrlo dobri odnosi sa DAGIT-a iz mnogih gradova, a posebno iz Zagreba, Rijeke, Splita, Osijeka, Vukovara, Varaždina, Čakovca, Zadra i Dubrovnika. Kontinuitet prijateljskih veza održava se i jača prilikom susreta na raznim skupovima. "DAGIT" preko svojih delegata i predstavnika redovito prisustvuje i sudjeluje na svim sjednicama i skupštinama Saveza iz Zagreba, po pozivima na proslavama vrijednih jubileja, te na stručnim seminarima, sastancima i drugim skupovima graditelja.

Iskustva i saznanja, stečena na taj način, prenose se na sastancima i predavanjima koje organizira "DAGIT" ostalim članovima Društva. Uvidjevši da je "DAGIT" iz godine u godinu sve brojniji i aktivniji, Savez iz Zagreba, kao priznanje, povjerio mu je organizaciju III. Plenuma SGIT-a Hrvatske 15. i 16. listopada 1976. godine. Na Plenumu se raspravljalo o više tema racionalizaciji u stambenoj izgradnji, problematici izgradnje kanala Vukovar Šamac, o prijedlogu urbanističkog rješenja istočne Slavonije i Vinkovaca. Plenumu je bilo nazočno preko 90 učesnika, od kojih su 59 bili delegati iz 12 Društava GIT-a iz Hrvatske na čelu s predsjednikom Saveza iz Zagreba Slavkom Manestrom. dipl. inž. građ., koji je tada obnašao i dužnost ministra za graditeljstvo Hrvatske. Zapažena su izlaganja i referate imali kolege Josip Sudar, Josip Marušić, Antun Stipančić, Ljubo Šarić, te Ivica Patarčić i Vladimir Pružinac. Poslije ovog Plenuma "DAGIT" je nastavio sa svojom intenzivnom aktivnošću, čemu su najviše doprinijeli članovi vodstva Društva. Od stalnih aktivnosti i dalje se održavaju stručna predavanja, rasprave o raznim projektima, proučavaju se novi normativi i standardi u građevinarstvu, a vrlo često se organiziraju posjete raznim objektima u izgradnji u Vinkovcima i šire. To su objekti u Vinkovcima: podvožnjak, hotel "Slavonija", banke, robne kuće "Vinkovčanka" i "Varteks", upravna zgrada PIK-a, škole na Lapovcima, most preko Bosuta, modernizacija prometnica, novi proizvodni objekti u "Dilj"-u, "Spačvi", "Graditelj"-u, "Vibrobeton"-u, "Metal"-u itd.

Organiziraju se posjete izvan Vinkovaca i to: nove škole u Lipovcu i Otoku, aerodrom Klisa kraj Osijeka, objekte u Županji, Vrbanji, crpna stanica "Konjuša" i dr.

Za izuzetnu aktivnost i doprinos u razvoju građevinarstva "DAGIT" je 1985. godine, prigodom proslave i obilježavanja 25. obljetnice, primio pismeno Priznanje Općine Vinkovci. Također, istim povodom "DAGIT" je od Saveza iz Zagreba primio Povelju, kojom je proglašen kao najbolje Društvo GIT-a u Hrvatskoj u 1985. godini. Oba priznanja uručena su "DAGIT"-u prigodom proslave 76. obljetnice, koja je održana 9. studenog 1985. godine. Toj svečanoj Skupštini bilo je nazočno preko 110 učesnika. Poslije te proslave Društvo je još aktivnije u praćenju razvoja grada i općine Vinkovci u oblasti uređenja prostora, građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti. Zadnjih desetak godina ovog perioda, tradicionalne aktivnosti su dobro uhodane. Svake godine, počevši od 1977. godine, u prosincu se održavaju "Dagitove večeri", a u veljači redovne ili izborne skupštine. Povremeno se održavaju svečane sjednice Društva, povodom Dana IT-a. Sjednice Izvršnog odbora, odnosno Predsjedništva održavaju se 1-2 puta mjesečno, osim u ljetnim mjesecima. Kao jedna od značajnijih aktivnosti je i vrlo uspješno angažiranje članova na povezivanje srodnih Društava s područja Slavonije (Osijek, Slavonski Brod, Vukovar), kao i pomoć susjednoj županiji na osnutku njihovog DAGIT-a. Nakon zaista vrlo uspješnog perioda u radu Društva, Savez GIT-a iz Zagreba je po drugi puta, nakon 10 godina, "DAGIT"-u povjerio održavanje 9. Plenuma SGIT Hrvatske, koji je održan 27. i 28. ožujka 1987. godine.

Na Plenumu je učestvovalo preko 120 delegata iz cijele Hrvatske. Teme Plenuma su bile: prostorni plan Hrvatske, izgradnja plovnog kanala Dunav-Sava, prokop kanala Bazjaš i razvoj i problemi željezničkog čvorišta Vinkovci. "DAGIT" je u zadnjih 5-6 godina navedenog razdoblja organizirao niz vrlo zapaženih stručnih predavanja: o integralnom prometu Hrvatske, o potrebi izgradnje plovnog kanala (odvod i natapanje) Dunav-Sava, akustika u graditeljstvu, kompjutorizacija "Jugobanke" Vinkovci, proizvodni program "Marles", PUP-ovi dijelova grada, cestovna mreža, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, gradska deponija smeća itd. Istovremeno redovito se organiziraju i posjete raznim većim i manjim gradilištima i objektima: INA - naftaplin, INA - trgovina, ŽTP Vinkovci, tvornica sokova Borinci, Dilj - nova linija za proizvodnju crijepa, remont pruge Vinkovci-Slavonski Brod, most na Vuki kod Tordinaca, silosi u St. Jankovcima, izgradnja velike klaonice u Šidu, te razni stambeno-poslovni objekti u Vinkovcima. Također je nastavljeno i sa organiziranjem višednevnih stručnih ekskurzija: Dubrovnik-Kotor-Titograd, objekti Univerzijade u Zagrebu, TE "Ugljevik" i HE "Zvornik", višekratne posjete hotelskom kompleksu u Bizovačkim Toplicama, Kopački rit, Bezdan, autoput kod Slavonskog Broda, Subotica i Palićko jezero, posjete sajmu građevinarstva, te Velesajmovima u Zagrebu itd. U jesen 1990. godine, 7. rujna održana je svečana Skupština.

Društva u povodu obilježavanja 50. obljetnice. Skupština je bila izuzetno dobro posjećena, a uz mnoge eminentne političare, gospodarstvenike i članove GIT-a, bio je nazočan i predsjednik Saveza GIT-a Hrvatske, a ujedno i ministar u vladi RH, kolega Branko Bergman, dipl. ing. građ. Kao najbolje Društvo GIT-a u Hrvatskoj 1990.-te godine "DAGIT" je od Saveza ponovno nagrađen Poveljom. Za veliki dio uspjeha Društva, u koje se ubrajaju i evidentna priznanja Grada, Saveza i mnogih srodnih Društava, odgovorni su članovi Izvršnog odbora, odnosno Predsjedništva, koji su neumorni u organizaciji svih aktivnosti - od okupljanja članstva do stručnih ekskurzija.

Pojedinačni afiniteti, kao i intenzitet u takovom radu, odlučujući su i za članstvo u vodstvu Društva, koje se mijenja prema odlukama na Izbornim skupštinama, a povremeno dolazi i do kooptiranja mladih članova, koji to svojom aktivnošću i pomoći u radu Društva zaslužuju. Sve do 1990. godine Društvo nije imalo svoje prostorije za rad, dakle punih 30 godina radili smo u tuđim prostorima. Zahvaljujući razumijevanju i pomoći mnogih ustanova i poduzeća Društvo je održavalo sastanke i obavljalo druge aktivnosti. To se u prvom redu odnosi na Zavod za unapređenje privrede, Tehnoprojekt, Graditelj, Biđ-Bosut, Vinkovački vodovod i kanalizaciju, Marles-Monter, Samoupravnu interesnu zajednicu za stambeno-komunalnu djelatnost, ŽTP, Jugobanku, prostorije u drugim općinskim institucijama. Poslije 30 godina, polovinom 1990. godine Izvršno vijeće Skupštine općine Vinkovci, donijelo je odluku da se "DAGIT"-u dodijeli prostor u zgradi Općinskog sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i zaštitu čovjekove okoline i to bez naknade, s tim da ga "DAGIT" adaptira i prilagodi svojim potrebama. Te se prostorije nalaze u podrumu, a površine su oko 87,00 m. Velikom pomoći poduzeća i ustanova, prostor je adaptiran, ali nije u potpunosti dovršen ni opremljen. Prilikom proslave 30. obljetnice, prostorije je, uz veliki broj uzvanika, otvorio i predao na uporabu, predsjednik SGIT-a Hrvatske Branko Bergman. Prostorije su opremljene starim ili posuđenim namještajem i kao takve se koriste, uglavnom za sjednice Predsjedništva i sastanke drugih tijela odbora.

Razdoblje od 1991. do 2000. godine

Aktivnost Društva početkom 1991. godine bila je nešto pojačana radi uređivanja dobivenih prostorija za rad. Sjednice Predsjedništva održavale su se 5 puta mjesečno. No, tada dolazi do agresije na Hrvatsku, početka Domovinskog rata, kada mnogi članovi odlaze u obranu domovine. Društvo i formalno prestaje raditi, a u prostorije se prvo uselila Hitna pomoć, a zatim Caritas.

Prva poslijeratna sjednica Predsjedništva održana je lipnja 1992. god. kada je došlo do promjene predsjednika, a izvršeno je i kooptiranje novih članova. Počinje mukotrpan posao da se dostigne broj članova i aktivnost Društva iz prethodnog razdoblja. Početak baš nije bio uspješan, ali se iz godine u godinu stanje osjetno popravljalo i sada je Društvo aktivno, ali se broj članova smanjuje.

Već u rujnu 1993. godine organizirana je višekratna rasprava o potrebama i lokaciji Hrvatskog doma u Vinkovcima, zatim predavanje o vodoopskrbi Vinkovaca i okolnih mjesta (Istočna Slavonija), te vrlo interesantno predavanje o obnovi Hrvatske, s posebnim osvrtom na Slavoniju i Baranju.

U idućim godinama održano je predavanje o zaštiti zidova od kapilarne vlage sistemom Vigopol, o cestovnoj mreži Hrvatske, s posebnim osvrtom na Slavoniju, Baranju i Vinkovce. Godine 1997. održano je predavanje o Regionalnom vodovodu Istočne Slavonije i vodoopskrbi Vinkovaca i okolnih mjesta. U proljeće 1998. godine održano je predavanje o planovima za izgradnju tvornice ulja u Vinkovcima, 1999. godine ponovno o izolaciji zidova protiv kapilarne vlage - sistem Vigopol.

Od ostalih aktivnosti Društva bitno je spomenuti posjete raznim objektima u izgradnji, stručne ekskurzije u Hrvatskoj kao i u inozemstvu. To su: posjeta izgradnji mosta na Dravi u Osijeku, u dva navrata, Brana na Trbušancima, obnova mjesta Jarmina, nekoliko većih objekata u Vinkovcima, zatim posjete teško oštećenim i porušenim mjestima u našoj Županiji (Cerić, Marinci, Bogdanovci, Ilok i naročito Vukovar) tokom agresije i Domovinskog rata. Organizirane su i vrlo stručne ekskurzije u Hrvatskoj, kao Zagreb (Nacionalna biblioteka, podvožnjak i dr.), Rijeka (poluautocesta Rijeka-Zagreb, tunel Učka i dr.) Zadar (tunel Sv. Rok, Maslenički most i dr.), Zagreb (poluautocesta Zagreb-Goričan, HZ "Čakovec", M. Bistrica, Stubičke Toplice, spalionica u Jakuševcu, rekonstrukcija stadiona na Maksimiru i Medvedgrad) Split (obilaznica Solin-Klis, plato Znjan, stadion na Poljudu, HE "Peruča" i dr.), a ove godine RIJEKA (riječka obilaznica, Istarski ipsilon, Istarski vodovodi, olimpijski kompleks na Bjelolasici, te poluautocesta od Delnica do Karlovca i Mirogoj).

Stručne ekskurzije u inozemstvo postale su već tradicija. U ovom razdoblju prva je bila u Slovačku i Češku (Bratislava, Brno i Prag), zatim Španjolska (Iloret de Mar, Barcelona, Andora, Nica, Monaco i Monte Carlo), Budimpešta, Austrija i Njemačka (Salsburg, kanal Rajna-Majna-Dunav, Ausburg), Italija (Venecija, Rimini, Asizzi, Rim, Napulj, Pompeji, Vezuv i Firenca), ponovno Austrija i Njemačka (Salsburg, Munchen - BAU '98), Grčka (Mikena, Korint, Epidaurus, Atena, Sounion i Delfi), Francuska (Strasburg, Reims, Paris, Clermont Ferrand i Milano), ponovno Budimpešta i zadnja u Izrael (Netanya, Cezarea, Haifa, Akko, Tiberias, Nazaret, Yardenit, Yerihon, Mrtvo more, Jeruzalem, Betlehem i Tel Aviv). Svaka od navedenih ekskurzija bila je na svoj način zanimljiva i poučna. I u ovom periodu Društvo je imalo nekoliko značajnijih datuma. U prostorijama "Biđ Bosuta", 2. ožujka 1995. godine održana je svečana sjednica Predsjedništva u proširenom sastavu, a povodom 35. obljetnice Društva. Savez GIT-a iz Zagreba ponovno je "DAGIT"-u povjerio organizaciju 27. izborne Skupštine koja je održana u Vinkovcima, 15. i 16. lipnja 1995. godine. Na taj način nam je već po treći puta odano priznanje za naš aktivan i zapažen rad, na što smo, dakako, vrlo ponosni. Zatim je, temeljem novih zakonskih propisa, donesen novi statut i to 7. prosinca 1997. godine.

U spomen na 25. obljetnicu Društva, pod novim nazivom "DAGIT", 29. listopada 1998. godine održana je svečana Skupština, kojoj je bilo nazočno preko 70 učesnika. Sada na kraju ovog razdoblja dolazi najznačajniji datum, a to je svečanost u povodu 40. obljetnice Društva, na koju su pozvani predstavnici Saveza iz Zagreba, te veći broj kolegica i kolega iz nama srodnih Društava iz Hrvatske. Bitno je spomenuti da su, osim "DAGIT"-a, priznanja i povelje dobili i preko 20 zaslužnih i počasnih članova Društva.

Poslije Domovinskog rata u Hrvatskoj su održana vrlo zapažena i posjećena (preko 500 učesnika) tri Sabora hrvatskih graditelja, na kojima je učestvovalo preko 30 članova Društva, što također dokazuje našu aktivnost. U 2000. godini Društvo je sebi zadalo dva velika zadatka, a to su dovršenje i opremanje društvenih prostorija, te pripreme i održavanje proslave - svečanosti povodom 40. obljetnice. Oba su vrlo zahtjevna, u svakom smislu, no, već sada se zna, Županija, grad, Savez i ostali, obećali su te akcije poduprijeti na adekvatan način. Obje aktivnosti imat će dalekosežne povoljne posljedice, jer će u prvom redu osigurati normalan rad Društva, što se tiče prostora, a što se tiče proslave obljetnice, ona će pokazati dosta bogate i vrijedne rezultate rada u tih 40 godina, i uvelike će biti putokaz za daljnji rad. To se u prvom redu odnosi na mlade kolegice i kolege, koji polako dolaze, ili su došli, i koje treba maksimalno uključiti u rad Društva, jer "na mladima svijet ostaje". Što se tiče pomoći za rad Društva, ona je posljednjih godina sve manja, no ipak dostatna za skromne potrebe. Svojom redovitom pomoći ističe se Zajednica tehničke kulture županije i grada, čiji je "DAGIT" član, zatim Gradsko poglavarstvo, VVK-a, Županijsko poglavarstvo, "Kulić-invest", "Štekl" i drugi.

Na kraju, može se slobodno reći da je Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Vinkovci dobro radilo kroz cijelo vrijeme postojanja, s izuzetkom par pasivnijih godina, početkom 70-tih, te za vrijeme Domovinskog rata. Kao što je već rečeno, za svoj pregalački rad "DAGIT" je primio više priznanja svog grada i Saveza GIT-a iz Zagreba. Time se ponose svi njegovi članovi, a ta priznanja su ujedno poruka sa današnjim i budućim članovima Društva, da nastave djelovati tako ili još aktivnije u narednom periodu, sve do obilježavanja 50. obljetnice, u 2010. godini.

Razdoblje od 2000. do 2019. godine

2000. godine u Vinkovcima je održana svečanost 40. obljetnice DAGIT-a. Za svoj rad i zavidnu aktivnost primili smo od Grada Vinkovaca posebno PRIZNANJE, a od našega Saveza POVELJU.

2001. predsjednik našega Saveza Dragutin Mihelčić presjekao je vrpcu i po drugi puta otvorio naše službene prostorije - DOM DAGIT-a (adaptacija i prilagodba prostora u potpunosti je dovršena) na sadašnjoj adresi.

Stručna su se putovanja i predavanja, s posjetom gradilištima ili već završenim građevinama, a posebno višednevna stručna putovanja u Hrvatsku i inozemstvo, pokazala kao vrlo važna aktivnost DAGIT-a, a u njima je sudjelovao veliki dio naših članova. Od 1975. godine redovito se tijekom godine organizia po jedno stručno putovanje u zemlji, a od 1994. godine još po jedno u inozemstvo. DAGIT od svog osnutka provodi stručna predavanja stalnog usavršavanja građevinskih stručnjaka to se posebno intezivira od 2005. godine stupanjem zakonske obveze upotpunjavanja i usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva, ali isto tako naglo se gubi interes 2014.godine kada je ista obveza stavljena van sange, ali uz napore članova predsjedništa nastojim taj kontiunitet zadržati do današnjih dana.

Stručna putovanja u Hrvatskoj bila su u Primorje – Istra, Belišće, Beli Manastir, Čakovec, Konavle, autoput Dalmatina, želj. koridor V-C, Zagorje i Zagreb, Cavtat, Šibenik i okolica, Split i okolica.

Dok su u inozemstvo bila Mađarska (Budimpešta), Izrael (Jeruzalem), Poljska (Krakov i Varšava), Njemačka (Berlin), Engleska (London), Skandinavija (Kopenhagen, Stockholm, Helsinki i Oslo), Austrija (Beč), krstarenje zapadnim Mediteranom, Mađarska (Pečuh),Egipat (Kairo, Asuan, Luxor), Kina (Peking), Portugal (Lisabon, Porto, Fatima), Švicarska (Insbruk, Cirih, Bazel, Ženeva, Bern, Torino), krstarenje istočnim Mediteranom, Turska (Istambul, Bursa, Izmir, Pergamon, Kusadasi, Efez, Pamukale, Antalya), Crna Gora (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Cetinje, Podgorica), Madrud (Madrid,Toledo,Cordoba,Sevilla, Gibraltar,Granada,Malaga), Zemlje Beneluksa, Toskana (Ferrara,Montecatini Terme,Pisa,Lucca,Firenca,Siena,San Gimignano), Rumunjska (Bukurešt-Sinaia—Azuga resort-Bran-Brasov-Sibiu-Temišvar), UEA (Dubai-Abu Dabi), Slovenija (Ljubljana-Begunje na Gorenjskem-Bohinj-Bled-Postojna-Portorož), Bugarska.

Proslava 50. obljetnice DAGIT-a održana je 2010. godine.

Proslava 55. obljetnice DAGIT-a održana je 2015. godine.

Rad i aktivnost DAGIT-a u proteklih 59. godina su vrijedni hvale. Ponosni smo na svoj rad koji su prepoznali mnogi, od kojih su za nas najvažniji Grad Vinkovci u kojem živimo i radimo, te naš Savez, koji nam je svojim primjerom i smjernicama za rad u mnogome pomogao da danas brojimo navedene godine.